top of page

'Lumos Bulbous'
2018

Metal, alcohol ink on synthetic paper, LED lights, yearly tradition text.
At Polenovo museum, Russia.

A site-specific installation and performance work.

 

 

light sculpture on water by Elinor Sahm

(English and Russian follows)
הגדת פולנוב  

 

וילכו ויבואו ימות השנה,

ויעלצו ארבע יסודות בליבן ולא יוציאו הגה.

ויהי ערב ויהי לילה ביום ההוא

היום השמיני שבחודש התשיעי

ויפצחו פיהם היסודות. ויזמרו זמירות ליבם.

 

על שום אלו יסודות נבראה פולנובה?

 

אחת אש.

אחת רוח.

אחת אדמה.

ומים רבים זורמים בנהר.

 

אש מה היא אומרת?

מה לי לאמר? הרי שמדי ערב בלילות חורף ידליקוני למען לא יקפאו הנפשות. ובלילות הקיץ ארקד על המנגל להרנין לשונות ובטנים בחוצות הירוקים.

האם רק אש אנוכי? לא ולא! אדמה יקראו שמי. כי בלעדי לא יאכלו ולא ישנו ואין תאוות בשרים. חומר אנוכי. העפר ממנו בא האדם ואליו ישוב.  

 

אדמה מה היא  אומרת?

מה לה לאש לשלוח עלי גיצים? הרי אני היא האש הבוערת בליבם של האזרחים. וילכו האזרחים מדי שנה ביום התשיעי לחודש החמישי ויראו בי הכוח הדוחף את זהותם ואת כוחות נפשם לבעור אל העתיד. אל תיראו מפני האבן הגדולה היושבת עלי כי מתחתיה טמונים בי אבותיכם. וכי רק בזכותי בוערת בכם האש.

 

רוח מה היא אומרת?

מה לי ולשם אותו נתנו לי? אני היא המסמנת את הזמנים. אני ולא אחרת. אני מרעידה ומטלטלת. אני מלטפת ומערסלת. אני ולא אחרת. ומה עשו לי בפולנובה בדור הזה? בנו אותי כאנדרטה לאבותי הרוחות. ויאמרו הבנאים- כאן טוחנת הרוח. ויאמרו וישקרו. כי בליבי מגדל המים. ואני היא המובילה. ואני היא המשקה. ואני היא המוזגת. אני ולא אחרת.

 

מים זורמים כמי נהר, ומה אתה תאמר?

מה נותר לי לומר? הרי בלעדי אין מערב. ואם אין מערב אין מזרח. והשמש לא תדע מאין לעלות ולאן לרדת.

ועל כן אני היא הרוח המסמנת את הימים. ויהי לילה ויהי בוקר. וגופי הרטוב טבע את חותמו בעת ששט עליו וסילי בעל השם ויאמר כי פה יקום מוזיאון. אני הוא הרוח. אני ולא אחר.

 

פה יקום וכך יהיה דורי דורות ושנים. והשאר יסופר בדברי הימים.

אלינור סאם, פולנובו, 2018

35881918_1999466820368057_61038127142435

'Lumos Bulbous' preview at 'Bolotov Dacha' 

Подошли к концу дни года,

И возрадовались четыре стихии в сердце их, и не проронили ни звука.

И был вечер, и была ночь этого дня

Восьмого дня девятого месяца

И отверзлись уста стихий. И запели они песнь сердца своего.

 

Из каких стихий сотворено Поленово?

 

Первая – огонь.

Вторая – ветер.

Третья – земля.

И бурные воды, текущие в реке.

 

Огонь – что он говорит?

Что сказать мне?

Изо дня в день зимними вечерами зажигали меня, чтобы не заледенели души. А летними вечерами плясал я на мангале, услаждая уста и чрева на зеленых тропинках.

Разве я всего лишь огонь? Нет и нет! Землей нарекут меня. Ибо без меня не было бы у них ни пищи, ни сна, ни плотского вожделения. Я глина. Я тот прах, из которого сотворен человек и в который вернется он.

 

Земля – что она говорит?

Зачем бросает огонь в меня искры? Ведь это я огонь, горящий в сердцах граждан. И каждый год пойдут граждане в девятый день пятого месяца и узрят во мне силу, что пробуждает их личность и силы души их, чтобы зажечь грядущее. Не страшитесь большого камня, что лежит на мне, ибо под ним покоятся ваши предки. Ведь только благодаря мне горит огонь в вас.

 

Ветер – что он говорит?

Что дано мне и что даровано мне? Я тот, кто размечает время. Я и никто другой. Я сотрясаю и раскачиваю. Я ласкаю и баюкаю. Я и никто другой. И что они сотворили со мной в этом поколении в Поленово? Они сделали из меня памятник ветрам – моим предкам. И сказали строители – здесь мелет ветер. Сказали и солгали. Потому что в сердце своем я водонапорная башня. И я веду. И я пою. И я наливаю. Я и никто другой.

 

Текучие воды реки – что они говорят?

Что осталось сказать мне? Без меня нет запада. А там, где нет запада, нет и востока. И солнце не узнает, где вставать ему и где садиться. А потому – я ветер, размечающий дни. И был вечер, и было утро. И воды мои оставили отпечаток на времени, по которому плыл тот, кого звали Василий, и сказал: здесь будет музей. Я ветер. Я и никто другой.

 

Здесь он будет учрежден, и пройдут поколения и годы. А прочее будет рассказано в книге хроник.

 

 

 

And the days of the year have come and gone

And the four elements have rejoiced in their hearts and uttered not a word

And there was evening and there was night on that day

The eighth day of the ninth month

And the elements opened their mouths. And they sang the song of their heart.

 

On what foundation was Polenovo created?

 

One Fire

One Wind

One Earth

And many Waters flowing in the river

 

Fire, what does it say?

What do I have to say? After all, in the Winter nights I am lit so the souls do not freeze. And in the Summer nights I dance on the grill and excite tongues and stomachs in the green outdoors.

Am I only fire? Not at all! Earth shall be my name. For, without me, they will not eat nor sleep and there is no lust for flesh. I am matter. The ashes from which man comes and to which he shall return.

 

Earth, what does it say?

Why would fire drag me over its coals? After all, I am the fire burning in the hearts of the citizens. And they journeyed every year on the ninth day of the fifth month and saw in me the force that drives their selves and the power in their souls burning toward the future. Do not fear the large stone sitting on me, for beneath it, in me, your fathers lie. And, only from me, is the fire in you ablaze.

 

Wind, what does it say?

What is my connection to my given name? I am the marker of time. I and no other. I cause quakes and tremble. I caress and cradle. I and no other. What have they done to me in Polenovo in this generation? I was built as a monument to the winds of our fathers. And the builders will say, “Here churns the wind.” They shall say and they shall lie. For, in my heart is a water tower. And I am the fountainhead. I am the quencher. And I am the pourer. I and no other.

 

Water flowing like a river, what will you say?

What is left for me to say? After all, without me, there is no West. Without West, there is no East. And the Sun will not know from whence to rise and whether to set.

And so, I am the wind that marks the days. And there was night and there was day. And my wet body made its mark when Vasily, the renowned, sailed on it and said here there shall be a museum. I am the wind. I and no other.

 

Elinor Sahm, Polenovo, 2018

bottom of page